Kullanıcı Kayıt Formu
Kullanıcı kayıt işlemini tamamlamak için aşağıda istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru girerek Kaydı Tamamla butonuna tıklayınız.

Adınız

Soyadınız

E-posta adresiniz

Cep telefonu numaranız

Şifreniz

Şifreniz - Tekrar

MONFAST ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ
KULLANICI SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Elektronik Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"); Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartman No: 2 E/9 Ataşehir, İstanbul adresinde bulunan Monfast Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Monfast) ile (Kullanıcı) arasında akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme kapsamında Monfast ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.
2.TANIMLAR
Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı
Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer
Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik para
Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
Kullanıcı: Monfast tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve kullanan kişiler
Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri araç
Veri İşleyen: 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Yukarıda yer alan tanımlar ile Kanun ve 6698 Sayılı Kanunda yer alan tanımlar arasında herhangi bir çelişki olması halinde mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.
3.KONU
İşbu Sözleşme, Monfast tarafından Kanun kapsamında Banka tarafından verilen faaliyet izini çerçevesinde verilmekte olan elektronik para hizmetlerinden Kullanıcının faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.
4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1Kullanıcı, işbu Sözleşmede yer alan hizmetlerden yararlanmak için vereceği bilgileri Monfast nezdinde bulunan üyelik hesabına eksiksiz ve doğru olarak tanımlamayı taahhüt eder. Verilen bilgilerin eksik olması veya güncel olmaması halinde Monfast hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.2Monfast, Kullanıcı tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcıya sunacağını ve ihraç edilen Elektronik Paranın fona çevrilme talebini mevzuatın elvermesi koşulu ile fona çevireceğini ve elektronik para karşılığında alınacak fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcıya sunacağını kabul ve beyan eder.

4.3Monfast, Kullanıcı talebi doğrultusunda Kullanıcıdan alınan fona eşit miktarda Elektronik Para ihraç edebilecektir. Kullanıcı, yalnızca Monfastın üye işyerlerinde gerçekleştireceği alışverişlerde Elektronik Para kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

4.4Söz konusu işlemler için verilmesi gereken ödeme işlemine ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da Taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Onayın Monfaste ulaştıktan sonra aksi Taraflarca kararlaştırılmadıkça geri alınamaz. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. Bu halde Monfast herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecektir.

4.5Monfast ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcının Monfast hesabına iade edecektir. Monfast ayrıca Kullanıcı adına gelen ödemelerde tutarı derhal Kullanıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir. Monfast herhangi bir şüphe veya riskli işlem tespiti haline ödeme işlemini durdurma ve tutarı bloke etme hakkına sahiptir.

4.6Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. Monfast, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcının talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Monfast, Elektronik Paranın karşılığı olan fonu yalnızca Kullanıcının iletmiş olduğu ve sistemde kayıtlı olan banka hesabına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için Kullanıcının hesabının onaylanmış olması gerekmektedir. Hesaba dair bilgilerin yanlış veya eksik verilmesi nedeniyle işlemlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden Monfast sorumlu tutulamaz.

4.7Ödeme Emri Monfaste ulaştığı anda geri alınamayacak olup, söz konusu Ödeme Emrinin 17:00dan sonra Monfaste ulaşması halinde işlemler takip eden iş günü başlatılacaktır.

4.8Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Kullanıcı hesabını (ilgili Kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracına ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracının kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal Monfaste bildirmekle yükümlüdür.

4.9Monfast gerçekleştirilen tüm işlemlerde para birimi olarak, Türk Lirası kullanılacaktır.

4.10Kullanıcı, Monfast tarafından sağlanan hizmetleri yasalara veya genel hukuk kurallarına aykırı kullanmayacağını, aksi halde meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

4.11Monfast, yalnızca işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan mahkeme nezdinde ispatlanan kusuru oranında sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

4.12Monfast, kusuru dahilinde bulunmayan, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.13Monfast, işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirebilecek olup, Sözleşmede yapılacak diğer değişiklikler için Kullanıcıya www.monfast.com adresinden 30 (otuz) gün öncesinden bildirimde bulunacaktır. Kullanıcının değişikliklerde mutabık kalmaması halinde Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Kullanıcının değişikliğe itiraz etmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Monfast tarafından yapılan bildirimler www.monfast.com adresinde derhal yayınlanacak olup, Kullanıcı web sitesinde yer alan işbu Sözleşme metnine dilediği zaman ulaşabilecektir.
4.14Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan Kullanıcı hesabını (ilgili Kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracına ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracının kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal destek@monfast.com adresine e-posta göndererek veya +90 850 971 7171 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.

4.15Kullanıcı, Monfast tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verme hakkına sahiptir:

a.Yetkili çalışana +90 850 971 7171 telefon numarasından ulaşarak,
b.destek@monfast.com e-mail adresine, veya
c.Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak A Blok Apartman No: 2 E/9 Ataşehir, İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

4.16Kullanıcı, ödeme işleminin gerçekleşebilmesi için Kullanıcı, ödeme ara yüzünde talep edilen bilgileri eksiksiz olarak ve gerçeğe uygun bir şekilde sunacaktır.

5.CHARGEBACK (GERİ ÖDEME)

5.1Monfast, yetkisiz işlemin varlığına ilişkin herhangi bir şüphe, risk veya haklı bir nedenin bulunması halinde Kullanıcının işlemlerini kabul etmeme veya durdurma hakkını saklı tutar.

5.2Monfast, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını Kullanıcıya iade edebilir. Ürün ve hizmet alımında chargeback talepleri ile ilgili ürün ve hizmeti sağlayan üçüncü kişi ve/veya kuruluşun sorumluluğu devam etmektedir.

5.3Monfast, chargeback ile ilgili olarak Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Monfast, Kullanıcının geri ödeme talebini kabul edebilir ya da gerekçeleri ile reddedebilir. Kullanıcı bu halde Monfasta karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.ÖDEME VE ÜCRETLER

6.1İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıne sunulan hizmetlerle ile ilgili ödemesi gereken ücretler, EK-1de yer alan ücret tablosunda belirtilen şekildedir. Monfast, işbu Sözleşmede yer alan ve uygulanan ücretleri dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu halde herhangi bir itiraz iler sürmeyeceğini kabul ve beyan eder. Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü Monfast tarafından Kullanıcıya iletilecektir.

6.2Kullanıcının ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödemekten imtina etmesi halinde Monfast söz konusu ücreti yasal faizi ile birlikte talep etme ve uğradığı her türlü zararın tazminini isteme hakkını saklı tutar. Ödemeler tamamlanıncaya kadar Monfast Kullanıcıya ait hesapları bloke edebilir.

7.LİSANS VE TELİF HAKLARI
7.1Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Monfast tarafından sağlanan hizmetler kapsamında ve tüm hakları münhasıran Monfasta ait olan web sitesini, yazılımları, programları, sistem mimarisini ve sistem kodlarını sadece işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını, yazılımlara ait kaynak kodlarını, ara yüzleri, sistem mimarisini ve sistem kodlarını tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi Monfastın uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
8.SÜRE VE FESİH
8.1İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada Taraflarca feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
8.2Taraflar, herhangi bir zamanda 30 gün önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu halde Kullanıcı, Monfast tarafından yerine getirilen hizmetlerin ödemelerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
8.3Monfastın Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Monfast değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Temel kuralların çerçevesini çizen; 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ("Kanun") hakkında sizleri bilgilendirmeyi bir görev sayarız.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında Monfast, veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel bilgilerinizi temin edecek, kaydedecek, saklayacak, hizmetlerini devam ettirebilmek için gerektiğinde güncelleyecek, işin gereği ile sınırlı olarak mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; genel müdürlük, şube, temsilci, acente, kiosklar, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Monfast olarak kişisel verilerinizi kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ile sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmek amacıyla Monfastin uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanunda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Monfast ile Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar: 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve mevzuatının izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler; BDDK, TCMB, MASAK, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici otoriteler; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kurulu bulunan, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız muhabir bankalar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kanunun 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, Monfast ile imzalamış olduğunuz çerçeve sözleşmenin veya Monfast aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.